OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ประกอบด้วย

  1. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
  2. ผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์หน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถาม โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ (E14)
  3. ผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หรือปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ (E12 และ E15)
  4. ผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น ผ่าน ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชา -สัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น (E11)
  5. ผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ โดยขอให้เข้าถึงง่ายหรือไม่ซับซ้อน (E7 และ E11)
  6. บันทึกข้อความเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการและประชาสัมพันธ์บุคลากรทราบ