OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565 (ยังไม่ได้ทำบันทึกแจ้ง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2565 (ยังไม่ได้ทำบันทึกแจ้ง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565 (ยังไม่ได้มีบันทึกแจ้งเวียน) 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 4/2565 (ยังไม่ได้มีบันทึกแจ้งเวียน) 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
กรณีมีผู้ร้องทุกข์หรือร้องเรียนมายัง มหาวิทยาลัย ก. เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ข. เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ
กรณีมีผู้ร้องทุกข์หรือร้องเรียนมายัง มหาวิทยาลัย ก. เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ข. เกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ