OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

About Legal Affairs Department

เกี่ยวกับกองกฎหมาย

ประวัติความเป็นมา

กองกฎหมาย เดิมมีฐานะเป็นกลุ่มงานวินัยและนิติการ สังกัดกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ทัศคร ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวินัย และนิติการ จนกระทั่งต่อมาสภามหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองกฎหมาย โดยมี นางสาววิลาวัณย์ ทัศคร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา

ปัจจุบันกองกฎหมายได้มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย และกลุ่มงานวินัยและนิติการมีอัตรากำลังทั้งหมด 12 อัตรา

วัตถุประสงค์

1

เพื่อจัดให้มีองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจรับผิดชอบดูแลงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยอย่างมีระบบเป็นแบบแผนและ มีมาตรฐาน สอดคล้องและรองรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

2

เพื่อจัดกลุ่มงานและกำหนดภารกิจของกลุ่มงานให้มีความชัดเจนตามน้ำหนัก และความสำคัญของงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารการสั่งการ การมอบหมายงาน รวมทั้งการจัดอัตรากำลังและการกำหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และตอบข้อหารือปัญหาทางด้านกฎหมาย

4

เพื่อเป็นศูย์กลางในการส่งเสริมและสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

พัฒนากฎหมาย พัฒนาคน เป็นต้นแบบ

ปณิธาน

มุ่งสู่การเป็นองค์กรเชี่ยวชาญกฎหมาย
ผดุงความเป็นธรรม มีพฤติกรรมเป็นต้นแบบ

วิสัยทัศน์

เชี่ยวชาญกฎหมาย ผดุงความเป็นธรรม พฤติกรรมเป็นต้นแบบ

พันธกิจ

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนานักกฎหมาย
 3. ส่งเสริมและสร้างระบบคุณธรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

เชี่ยวชาญกฎหมาย ยึดความเป็นธรรม มีคุณธรรมประจำใจ 

นโยบายด้านการบริหารงานของกองกฎหมาย

กองกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านวินัยและนิติกรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับภารกิจ ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย และกลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพและมีภารกิจดังนี้

 1. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  1.1 งานวินัยและงานสอบสวน งานสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด งานสอบข้อเท็จจริง
  1.2 ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และจัดทำนิติกรรม-สัญญา และความร่วมมือทางวิชาการ
  1.3 ประสานงานคดีกับ พนักงานอัยการ ในคดีแพ่งอาญาปกครอง ละเมิด และการบังคับคดี
  1.4 รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องทุกข์
  1.5 ชี้แจงข้อร้องเรียนหรือร้องเรียน
  1.6 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  1.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย
  2.1 ร่างระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย
  2.2 ตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอนุบัญญัติของมหาวิทยาลัย
  2.3 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย
  2.4 จัดเก็บ รวบรวมกฎหมายของมหาวิทยาลัย
  2.5 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  2.6 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมายของมหาวิทยาลัย
  2.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ
  3.1 งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
  3.2 งานบุคคล
  3.3 งานพัสดุ
  3.4 งานการเงิน การงบประมาณ
  3.5 งานบริหารงานทั่วไป
  3.6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทร : 02-555-2000 ต่อ 2165
Emall : roongthip.h@op.kmutnb.ac.th

นางสาวระพีพร รัตนเหลี่ยม

หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192 ,1188
Email : rapeporn.r@op.kmutnb.ac.th

นางสาวอภิญญา เนื่องหล้า

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพกฎหมาย

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192,1188
Email : abhinya.n@op.kmutnb.ac.th

นายธนภัทร อริโยทัย

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192,1188
Email : tanapat.a@op.kmutnb.ac.th

นายปิติพงศ์ สุดประเสริฐ

นิติกร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192 ,1188
Email : pitipong.s@op.kmutnb.ac.th

นายอิศนันท์ เจริญศรีวงษ์

นิติกร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192 ,1188
Email : isanan.c@op.kmutnb.ac.th

นายศักดิ์กิตติภพ อรรคอุดม

นิติกร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192 ,1188
Email : sakkittiphop.a@op.kmutnb.ac.th

นางสาวศศิภา อาชานุสรณ์

นิติกร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192 ,1188
Email : sasipa.a@op.kmutnb.ac.th

นางสาวทิพวัลย์ หอมแตงอ่อน

นิติกร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192,1188
Emall : tippawan.h@op.kmutnb.ac.th

นายศุภณัฐ อัครวงศ์วิศิษฏ์

นิติกร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192,1188
Emall : supanat.a@op.kmutrb.ac.th

นางสาวธนภรณ์ แสนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192,1188
Email : thanaporn.s@op.kmutnb.ac.th

นางสาวชลดา ปานกล่ำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร : 02-555-2000 ต่อ 1192,1188
Email : chonlada.p@op.kmutnb.ac.th