OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

Document Download

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
คู่มือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน45
คู่มือการจัดทำและการตรวจสัญญา47
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ58
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ42
คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและการสอบสวนและงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน48
บันทึกข้อตกลง MOA
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA28
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA59
บันทึกความเข้าใจ MOU
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)39
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)36
สัญญาจ้างทำของ
แบบสัญญาจ้างทำของ42
แบบสัญญาจ้างทำของ0
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด60
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด21
สัญญาทำวิจัย
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย40
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย31
สัญญาให้ใช้พื้นที่
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่21
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่26
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ73
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าค่าตอบแทนการประชุม (ค่าเบี้ยประชุม)195
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ250