OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

Document Download

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
คู่มือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน748
คู่มือการจัดทำและการตรวจสัญญา1172
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ487
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ337
คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและการสอบสวนและงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน343
บันทึกข้อตกลง MOA
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA232
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA4498
บันทึกความเข้าใจ MOU
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)433
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)299
สัญญาจ้างทำของ
แบบสัญญาจ้างทำของ323
แบบสัญญาจ้างทำของ0
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด918
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด3759
สัญญาทำวิจัย
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย480
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย430
สัญญาให้ใช้พื้นที่
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่290
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่1892
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ489
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ1668
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าค่าตอบแทนการประชุม (ค่าเบี้ยประชุม)2124
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ1875