OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

Document Download

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
คู่มือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน19
คู่มือการจัดทำและการตรวจสัญญา12
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ10
คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและการสอบสวนและงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน13
บันทึกข้อตกลง MOA
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA8
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA11
บันทึกความเข้าใจ MOU
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)15
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)12
สัญญาจ้างทำของ
แบบสัญญาจ้างทำของ12
แบบสัญญาจ้างทำของ0
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด15
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด8
สัญญาทำวิจัย
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย10
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย9
สัญญาให้ใช้พื้นที่
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่6
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่9
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ23
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าค่าตอบแทนการประชุม (ค่าเบี้ยประชุม)26
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ26