OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

Document Download

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
คู่มือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน67
คู่มือการจัดทำและการตรวจสัญญา59
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ91
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ57
คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและการสอบสวนและงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน65
บันทึกข้อตกลง MOA
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA39
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA106
บันทึกความเข้าใจ MOU
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)54
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)47
สัญญาจ้างทำของ
แบบสัญญาจ้างทำของ56
แบบสัญญาจ้างทำของ0
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด82
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด32
สัญญาทำวิจัย
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย61
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย43
สัญญาให้ใช้พื้นที่
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่32
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่34
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ28
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ176
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าค่าตอบแทนการประชุม (ค่าเบี้ยประชุม)318
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ413