OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

Document Download

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
คู่มือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน500
คู่มือการจัดทำและการตรวจสัญญา675
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ336
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ218
คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและการสอบสวนและงานชี้แจงข้อร้องทุกข์หรือร้องเรียน230
บันทึกข้อตกลง MOA
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA126
แบบบันทึกข้อตกลง-MEMORANDUM-OF-AGREEMENT-หรือ-MOA2681
บันทึกความเข้าใจ MOU
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)210
แบบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU)163
สัญญาจ้างทำของ
แบบสัญญาจ้างทำของ189
แบบสัญญาจ้างทำของ0
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด466
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา ล่าสุด1111
สัญญาทำวิจัย
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย315
แบบสัญญาจ้างทำวิจัย204
สัญญาให้ใช้พื้นที่
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่164
แบบสัญญาให้ใช้พื้นที่831
แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ280
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ1434
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าค่าตอบแทนการประชุม (ค่าเบี้ยประชุม)1538
แนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม สัมมนา และบรรยายพิเศษ1432