OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

Contact

แจ้งข้อร้องเรียน

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังกองกฎหมาย ได้ตามช่องทางดังนี้

1. ส่งจดหมายร้องเรียนมาที่กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์
2. Facebook กองกฎหมาย ตามลิ้งค์ https:/www.facebook.com/Legalkmutnb/

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน https://ita.kmutnb.ac.th/ita-contact/comments.php
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนทุจริต https://www.kmutnb.ac.th/about/clue-reporting.aspx

กรอกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ

หมายเหตุ

Follow Us