OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
  1. แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ส่วนที่ 2 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่วนที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1.1 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1.2 เอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1.3 แบบประเมินความพึงพอใจ แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  2. บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีงบประมาณ 2566