OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

Facebook
Twitter

บันทึกรายงานผล ปี 2565 รอบ 12 เดือน

สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม ปี 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มจพ. ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน