OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

Facebook
Twitter

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีกลไกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ (1) การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (2) ประสานการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามทางจริยธรรมของหน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะการประพฤติตนตามสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำแก่บุคลากร (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือหับคณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณ จริยธรรมในหน่วยงานด้านต่าง ๆ และ (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยมีรายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 0501.1/2567 สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนะครเหนือ ที่ 0501.1/2567 สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม