OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2567

Facebook
Twitter

*****บันทึกแจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 1/2567https://law.kmutnb.ac.th/?wpdmpro=%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad-2

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชาวต่างประเทศและพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา มจพ. พ.ศ. 2566
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาใบที่สอง คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566
  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว พ.ศ. 2567
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริธร ไทย-เยอรมัน
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับ
    การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและการปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา สำหรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4)