OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสถิติการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Facebook
Twitter
  1. ข้อมูลสถิติการรายงานผลการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ป.ป.ท. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

3. รายงานผลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566)