OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 6/2566

Facebook
Twitter

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2566

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดสรรรายได้จากการจัดทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  พ.ศ. 2566

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้โรงจอดอากาศยาน มจพ.ปราจีนบุรี

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่ารับรองสำหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2)

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2)

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฉบับที่ 2)