OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2566

Facebook
Twitter

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าสอนภาคฤดูร้อน

3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีนักศึกษาเข้าร่วม

5. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปราจีนบุรี (ฉบับที่ 4)

6. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและปริญญาตรี (ฉบับที่8) 2566

7. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 12)