OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

Facebook
Twitter

บันทึกข้อความที่ กม 577/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

แบบรายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบปีงบประมาณ 2566

แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ