OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต

Facebook
Twitter

บันทึกข้อความที่ กม 534/2566 ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ มจพ. (kmutnb.ac.th)