OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินความเสี่ยงทุจริต และแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter

การประเมินความเสี่ยงทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

มติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เห็นชอบการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2566 และแผนการบริหารความเสีย่งทุจริต ประจำปี 2566