OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566 ผ่านการเวียนแจ้งให้ผู้บริหารระดับส่วนงานนรับทราบ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในส่วนงานถือปฏิบัติต่อไป รวมถึงเพื่อให้หัวหน้าส่วนงานกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป