OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

Facebook
Twitter

มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต เป็นการวางหลักการการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต โดยกำหนดให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และมีการวางแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต การกำหนดให้มีมาตรการการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบ รวมถึงแนวทางดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนอื่น ๆที่มิใช่การร้องเรียนทุจริต