OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Facebook
Twitter

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียทุจริต หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ข้อมูลที่ต้องมีในหนังสือร้องเรียนการทุจริต แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนทุจริต และแผนผัง การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต เพื่อให้ผู้ร้องเรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียนได้ถูกต้อง และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ดำเนินการให้ถูกต้องด้วย

Facebook
Twitter

ข่าวล่าสุด