OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล จรรยาบรรณบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนจริยธรรมในมหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลจรรยาบรรณบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนจริยธรรมในมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร พิจารณาวินิจฉัยการกระทำผิดจรรยาบรรณ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย