OPENING HOURS / MONDAY - FRIDAY / 08:00 - 16:00

CALL US : (+662) 555 - 2000 / 1192. 1188. 2165

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อกำหนดจริยธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Facebook
Twitter
  1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
  2. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
  3. แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2552