จดหมายข่าว Legal Affairs Department News ฉบับที่ 2


Download

ประกาศล่าสุด

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 1/2561
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 9/2560
กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
แจ้งการถือปฏิบัติตามสัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดดำเนินโครงการวิจัยหรืองานบริการวิชาการ (9 พ.ค. 2560)
สัญญาผูกพันหน้าที่และความรับผิดชอบด าเนินโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการ (PDF)