ข่าวประชาสัมพันธ์

26 กันยายน 2560  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 9/2560

 แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 9/2560 สามารถ DOWNLOAD ได้ที่ www.law.kmutnb.ac.th ดังนี้ 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการ http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowStatute&statuteID=157 2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถภายหลังการเกษียณอายุเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=160 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การจัดสรรผลประโยชน์และการแบ่งรายได้ที่ได้จากการหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeI...

View Details
04 กันยายน 2560  
กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=156 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowFour&fourID=89 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าล...

View Details