ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 5/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 5/2561 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตแบบก้าวหน้า คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=190 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=191...

View Details
04 มิถุนายน 2561  
ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรกฎหมายปกครองและการดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1

ประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรกฎหมายปกครองและ การดำเนินการทางวินัย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 1. https://drive.google.com/drive/folders/1eZmGbU-pSdIBssl6VP77ivlYW7758E2W 2. https://www.facebook.com/Legalkmutnb/  ...

View Details
28 มีนาคม 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 4/2561

กฎหมายอนุบัญญัติ ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3) แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางในการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุน http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=186 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับที่ 2) http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=188 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561 *ยกเลิกฉบับที่ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด แล้วใช้ฉบับนี้แทน* http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&...

View Details
28 กุมภาพันธ์ 2561  
แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ 3/2561

แจ้งเวียนกฎหมายอนุบัญญัติ ครั้งที่ 3/2561 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=184 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=185 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี http://law.kmutnb.ac.th/?page=Regulations.ShowThree&threeID=183 4. คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจอนุมัติและและก่อหนี้ผูกพันเงินและดอกผลที่มีผู้อุทิศให้ กดDOWNLOADข้างล่างได้เลยค่ะ...

View Details